Erasmus+ – Hotel Internship Program

HIP: GET QUALIFIED

Hotel internship program: Get qualification on time!

Start of the project: 01.08.2020

End of the project:31.07.2021

Started in August 2020, the Erasmus+ supported project “Hotel Internship Program-Get qualification on time” implemented by Junior Achievement Macedonia strives to improve key skills and competencies of 15 students from 3 professional VET tourism schools from N. Macedonia. 

The project will be implemented by a consortium of the VET schools: SUGS Lazar Tanev, Skopje; SOU Vancho Pitosheski from Ohrid and SOU Naum Naumovski Borche from Krushevo, Junior Achievement Macedonia and supported by the hosting organization, Bulgarian Youth Forum from Varbovo, Bulgaria. The project objectives aim to increase employment, job quality and productivity, with an emphasis to enhance the attraction of vocational education and training, and improve work-based learning and strengthen teachers’ knowledge in professional skills and capabilities.

The practical internship will be implemented during April – May 2021 at high quality hotel at a tourist destination in Bulgaria where the students will be guided through a two weeks process as similar to the real-life job.

They will be introduced to innovative pedagogical methods focused on the student, on learning by doing and learning the best practices. The multicultural work environment will create lasting partnerships with neighboring country’s organizations and tourism sector.

The hotel will offer high quality service and readiness to participate in the education of students.

At the end, the students will receive certificates of successful internship from the hotel, Junior Achievement Macedonia and the hosting partner, along with the Europass Mobility Document. By studying the European models for on-the-job training in the tourism sector students will get familiarized with the VET system in an EU country. The project will prepare the students for the rapid changes on the European Labor Market and improve their knowledge needed to successfully complete their education. 

Some of the expected results from the internship are: Improved student’s knowledge, skills and competences, as well as language and communication skills, thus increasing the employability and increased knowledge and competence by the accompanying teachers to make positive improvements in the curricula and pedagogical methodology.

Besides the directly involved beneficiaries, the results from the project will impact on the rest of the VET schools and wider community, businesses and the educational institutions, thus positively influencing the whole tourism sector in our country.

Програма за пракса во хотел (ППХ): Добијте квалификација на време!

Почеток на проектот: 01.08.2020

Крај на проектот: 31.07.2021

Започнат во август 2020 година, проектот поддржан од Еразмус „Програма за хотелска пракса-добијте квалификација на време“ имплементиран од Џуниор Ачивмент Македонија се обидува да ги подобри клучните вештини и компетенции на 15 средношколци од 3 средно стручни училишта од РН. Македонија. Проектот ќе го спроведува конзорциум на училиштата: СУГС Лазар Танев, Скопје; СОУ Ванчо Питошески од Охрид и СОУ Наум Наумовски Борче од Крушево, Џуниор Ачивмент Македонија и поддржан од организацијата домаќин, Бугарски младински форум од Варбово, Бугарија.

Проектот има за цел да ги зголеми вработувањето, квалитетот на работата и продуктивноста, со акцент да се подобри привлечноста на стручното образование и обука и да се подобри учењето засновано на работа и да се зајакнат знаењата на наставниците за професионални вештини и способности.

Практичната пракса во земјата на ЕУ ќе се спроведе во периодот април – мај 2021 година во хотел во Бугарија, учениците ќе бидат водени низ двонеделен процес сличен на работа во реалниот живот и работејќи вистинска работа во високо квалитетен хотел. Тие ќе бидат запознаени со иновативни педагошки методи насочени кон ученикот, кон учењето преку пракса и учење на најдобрите практики. Опкружени од мултикултурното работно опкружување тие ќе создадат трајно партнерство со организациите на соседната земја и секторот за туризам.

Хотелот ќе понуди висок квалитет на услуга и подготвеност да учествува во едукацијата на учениците. Проектот ќе ги подготви учениците за брзите промени на Европскиот пазар на труд и ќе ги подобри нивните знаења потребни за успешно завршување на нивното образование.

Учениците ќе добијат сертификати за успешна пракса од хотелот, Џуниор Ачивмент Македонија и партнерот домаќин, заедно со Документот за мобилност Еуропас.

Преку проучување на европските модели за обука на работното место во туристичкиот сектор учениците ќе се запознаат со системот за стручно образование и обука во ЕУ земја.

Очекувани резултати од проектот се да се подобрат знаењето, вештините и компетенциите, јазичните и комуникациски вештини кај учениците и зголемување на нивната вработливост и зголемени знаења и компетенции кај придружните наставници кои ќе продолжат понатаму да прават позитивни промени во редовната настава и педагошка методологија.

Постигнатите резултати ќе влијаат директно на вклучените корисници, но и на останатите стручни училишта во земјава, деловните субјекти и образовни институции, со што ќе се постигне позитивно влијание и подобрување на секторот туризам во земјава воопшто.

Преземи леток

http://bulgarianyf.eu/

http://vancopitoseski.edu.mk/

https://lazartanev.edu.mk/