Month: May 2022

On May the 20th  Junior Achievement Macedonia organized a webinar on the topic “Just Transition and Green Entrepreneurship”

With professor Makedonka Dimitrova, from the Center for Energy Efficiency of Macedonia, we discussed the process of just transition, its significance for the community and how green entrepreneurship can positively affect local development. Prof. Dimitrova is a longtime researcher in the field of environmental protection, circular economy and energy-saving, and she shared her knowledge and […]

На 20 мај  Џуниор Ачивмент Македонија организираше вебинар на тема „Праведна транзиција и зелено претприемништво“

За процесот на праведна транзиција, нејзиното значење за заедницата и како зеленото претприемништво може позитивно да влијае на локалниот развој, разговаравме со проф. Македонка Димитрова од Центарот за енергетска ефикасност на Македонија. Проф. Димитрова е долгогодишен истражувач во доменот на заштита на животна средина, циркуларна економија и заштеда на енергија, а за време на вебинарот […]

Национален натпревар на најдобри ученички компании – 26-28 мај, Струга

Junior Achievement Maqedoni për të pestin vit radhazi organizon Garë nacionale të kompanive më të mira të nxënësve, garë në të cilën nxënësit e shkollave të mesme nga vendi prezantojnë para jurisë dhe audiencës produktet dhe shërbimet që kanë zhvilluar në kompaninë e tyre të nxënësve. Në garën që do të mbahet më 26-28 maj […]

Gara nacionale për kompanitë më të mira të nxënësve– 26-28 maj, Strugë

Junior Achievement Maqedoni për të pestin vit radhazi organizon Garë nacionale të kompanive më të mira të nxënësve, garë në të cilën nxënësit e shkollave të mesme nga vendi prezantojnë para jurisë dhe audiencës produktet dhe shërbimet që kanë zhvilluar në kompaninë e tyre të nxënësve. Në garën që do të mbahet më 26-28 maj […]

Покана за учество на јавен повик за ангажман на локални соработници за мапирање на младински организации/иницијативи, селекција и мобилизација на целната група

Џуниор Ачивмент Македонија и Рурална Коалиција ги покануваат сите заинтересирани физички лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: услуга за вмрежување, мапирање на младински организации/иницијативи, мобилизација на целната група за спроведување на проектните активности. Избраните соработници ќе служат како директен канал на комуникација со целната група во руралните општини во еден од целните […]

“ENERGY RESOURCES AND RENEWABLE ENERGY SOURCES” WEBINAR

On the 4th of May, starting at 14:00 h, Junior Achievement Macedonia, Eco Team from Montenegro and WWF Adria Serbia, organized a webinar for students on the topic “Energy Resources and Renewable Energy Sources”. About the technologies of using renewable energy sources, their advantages, disadvantages, as well as the impact on the environment, as well […]

ВЕБИНАР НА ТЕМА „ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА“

На 4 мај, со почеток во 14:00 часот, во организација на Џуниор Ачивмент Македонија, Еко тим од Црна Гора и WWF Адриа Србија, се одржа вебинар за студенти на тема „Енергетски ресурси и обновливи извори на енергија“. За технологиите на користење на обновливите извори на енергија, нивните предности, недостатоци, како и влијанието врз животната средина, […]