Средба со службеници за млади – 27.10.2021

Posted on: 28.10.2021

Остварена уште една успешна средба – овој пат со службеници за млади со цел полесно остварување на нашите цели за воведување на учениците во светот на претприемничко образование, финансиска писменост и стекнување на нови знаења и вештини!

За време на средбата службеници за млади од најразлични институции и општини на државно ниво имаа можност да се запознаат со нашата организација, нашите активности и можности за идна соработка.