JAM was founded in 2017. as one of 123 Members of Junior Achievement Worldwide

Innovation camp

The JA Innovation Camp is an intense experience for the students!

Click Here

Teacher’s training

The key drivers of sustainability are quality teacher training and partnerships with education authorities and government in particular.

Click Here

Company Programme

Launched in 1919, our JA Company Programme offers students aged 15-18 the opportunity to learn how to move a business idea from concept to reality.

Click Here

Покана  за учество на јавен повик 2/ПОМ/2022/ЏА за ангажман на локални соработници за мапирање на младински организации/иницијативи, селекција и мобилизација на целната група

Џуниор Ачивмент Македонија и Рурална Коалиција ги покануваат сите заинтересирани физички лица да учествуваат во тендерска постапка за набавка на: услуга за вмрежување, мапирање на младински организации/иницијативи, мобилизација на целната група за спроведување на проектните активности. Избраните соработници ќе служат како директен канал на комуникација со целната група во руралните општини во еден од целните […]

Networking of youth!

Young people from the Bitola region exchanged their experiences and knowledge gained during the educational program and activities within the “Panda Labs Junior for just transition” project, with the network of young future entrepreneurs of Junior Achievement Macedonia. Through education, games, learning and fun activities, students got to know the process of just transition, climate […]

Вмрежување на младите!

Младите од битолскиот регион, ги разменија своите искуства и знаења стекнати со образовната програма и активностите на „Панда лабс џуниор за праведна транзиција“ со мрежата млади идни претприемачи на Џуниор Ачивмент Македонија. Преку едукација, игри, учење и забава учениците се запознаа со процесот на праведната транзиција , климатските промени и разговараа како тоа влијае на нив […]

Panda Labs Junior for Just Transition – Round Table

Young people care about their city and the environment and are aware of the importance and need of a just transition! How can they get involved in the process of decision making and policy building, what tools are available to them, where can they turn to for the realization of their green idea and how […]

Панда лабс џуниор за праведна транзиција – Округла маса

Младите се грижат за својот град и животната средина и се свесни за значењето и потребата од праведната транзиција! Како можат да се вклучат во процесот на носење одлуки и политики, кои алатки им стојат на располагање, каде може да се обратат за реализација на нивната зелена идеја и на кој начин можат директно да […]

Economic-social council simulation

The role of young people in decision-making! Through research, searching for solutions, building attitudes, representing interests, and decision making, young people from the coal region of Bitola participated in the simulation of the Economic-social council. Taking the role of representatives from the government, trade unions, youth, and the business sector, they presented their demands, recommendations […]

Симулација на економско-социјален совет

Улогата на младите во носење одлуки! Преку истражување, барање решенија, градење ставови, застапување интереси и носење одлуки, младите од регионот со јаглен Битола, учествуваа во симулацијата на економско-социјалниот совет. Добивајќи улога на претставници од влада, синдикати, млади и бизнис сектор ги изнесоа своите барања, препораки и аргументи за процесот и планот за праведната транзиција во […]

Call for Program Coordinator

Junior Achievement Macedonia (JA Macedonia) is one of the member nations in the global net of JA Worldwide and a member of JA Europe. Junior Achievement Worldwide is the world’s largest organization dedicated to educating students about work readiness, entrepreneurship and financial literacy through experiential, hands-on programs.  10 million students are participating in Junior Achievement […]

Повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование

Џуниор Ачивмент Македонија во рамки на проектот “Поддршка за претприемничко образование во Европа и Евроазија”, финансиски поддржан од УСАИД и ФИТР, распишува отворен повик за избор на обучувач за спроведување на обука за наставници од средно образование на тема Раководење со проектен циклус (Project Management). Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на наставниците […]

„Beauty & health – Elladont“ – победникот на Националниот натпревар патува за Талин!

Победник на националниот натпревар на ученички компании за учебната 2021/2022 година организиран од Џуниор Ачивмент Македонија е  ”Beauty & health – Elladont“ од средното училиште ОСУ „Ацо Рускоски“ од Берово. Компанијата се занимава со производство и продажба на паста за заби Elladont, која е еколошка и изработена од природни и здрави состојки, од природни билки […]