Month: October 2020

Вебинар: Претприемничко образование како двигател на економијата – 28.10.2020

Видео снимка од вебинарот Претприемничко образование како двигател на економијата.

Обука за наставници 15,16-19 октомври на тема: Социјално Претприемништво 

На 24 наставници од 18 средни училишта од регионот на Скопје, Охрид, Македонски Брод, Прилеп, Гостивар, Куманово, Кочани, Валандово, Тетово, Гевгелија и Кавадарци им беше дадена учествуваат во 3-дневна обука дополнителна обука за спроведување на програмата Ученичка компанија со фокус на социјалното претприемништво.  Првата сесија ги опфати следните теми: основни прашања и терминологија на социјално […]

Состанок на на ден 19.10.2020 на клучни партнери во проектот Еразмус „Програма за хотелска пракса-добијте квалификација на време“ имплементиран од Џуниор Ачивмент Македонија 

Џуниор Ачивмент Македонија во своите простории одржа состанок со претставник од Бугарски младински форум (БМФ) од Бугарија, г-дин Божидар Цветков, во врска со имплементацијата на  проектот „Програма за хотелска пракса-добијте квалификација на време“ кој официјално започна во август месец и е поддржан од Еразмус плус програмата  На состанокот беа дискутирани дел од предизвиците со новонастанатите […]

Training for Teachers 15,16-19 October on the topic of Social Entrepreneurship

24 teachers from 18 high schools from the region of Skopje, Ohrid, Makedonski Brod, Prilep, Gostivar, Kumanovo, Kochani, Valandovo, Tetovo, Gevgelija and Kavadarci were given 3 days training in Company Program with a focus on Social Entrepreneurship with trainer Elena Hadji Pecova.The content of the 1st day session was the Basic terminology of social entrepreneurship […]

Trajnim për mësues 15, 16-19 tetor me temë: Sipërmarrja sociale 

Të 24 mësuesve nga 18 shkolla të mesme nga rajoni i Shkupit, Ohrit, Makedonski Brodit, Prilepit, Gostivarit, Kumanovës, Koçanit, Vallandovës, Tetovës, Gjevgjelisë dhe Kavadarcit iu dha mundësia të marrin pjesë në një trajnim 3-ditor, trajnim shtesë për të zbatuar programin Kompani nxënësish me fokus në sipërmarrjen sociale.  Sesioni i parë i përfshiu temat e mëposhtme: […]

The Webinars dedicated to Entrepreneurship Education under the title “Accelerating uptake of Entrepreneurship education”

The Webinars dedicated to Entrepreneurship Education under the title “Accelerating uptake of Entrepreneurship education” will be hosted by Junior Achievement Macedonia, on October 28-November4- November 11, 2020, within the USAID supported project “Supporting Entrepreneurship Education in Europe and Eurasia”. The Project is being implemented since February 2017 in a Consortium of JA Europe and its […]

Вебинари посветени на претприемничко образование – „Забрзан раст на претприемничко образование“

Junior Achievement Macedonia организира серија вебинари посветени на претприемничко образование под наслов „Забрзан раст на претприемничко образование“, на 28 октомври – 4 ноември – 11 ноември 2020 година, во рамките на проектот поддржан од УСАИД „Поддршка на образованието за претприемништво во Европа и Евроазија“. Проектот се спроведува од февруари 2017 година во Конзорциум на ЈА Европа […]

Uebinare kushtuar edukimit për sipërmarrje – “Rritja e përshpejtuar e edukimit për sipërmarrje”

Junior Achievement Macedonia organizon një seri uebinaresh kushtuar edukimit për sipërmarrje me titull “Rritje e përshpejtuar e edukimit për sipërmarrje”, më 28 tetor – 4 nëntor – 11 nëntor 2020, në kuadër të projektit të mbështetur nga USAID ” Mbështetje e edukimit për sipërmarrje në Evropë dhe Euroazi” . Projekti po zbatohet që nga shkurti […]

Видео сесии со наставници- месец септември

Во текот на месец Септември им понудивме можност на сите наставници од мрежата, да се вклучат во отворен разговор за предизвиците во спроведување на програмата за ученички компании по дигитален пат. Преку 6 видео сесии организирани во Септември, 33 наставници од 26 средни училишта од 14 градови директно се вклучија во разговорот, додека 38 наставници […]

„Претприемничкото образование како начин за модернизација на образованието и наставата“ на 04 октомври 11-13

Го заклучивме вториот од 3те вебинари кои се дел од виртуелната конференција „Забрзан раст на претприемничкото образование“ која е дел од проектните активности во рамки на проектот “Поддршка на претприемничко образование во Европа и Евроазија” насловен “Претприемничкото образование како начин за модернизација на образованието и наставата„. Огромна благодарност до сите кои беа вклучени на вебинарот, особена […]